Veilig betalen  iDEALMaestroMastercardVisa Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Algemene voorwaarden Windbreekdoek.nl

Privacy

Voor het bestellen van een windbreekdoek via Windbreekdoek.nl moet u uw NAW-gegevens invoeren. Deze worden uitsluitend gebruikt voor facturering en verzending van het doek. Wij verkopen deze gegevens niet aan derden en gebruiken deze ook niet voor marketingdoeleinden van Windbreekdoek.nl.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden uw NAW-gegevens standaard na een jaar verwijderd. Wilt u dat uw gegevens eerder uit onze administratie verdwijnen? Dan kunt u een beroep doen op het recht van vergetelheid. Stuur hiervoor een mail naar info@windbreekdoek.nl.

Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt Windbreekdoek, gevestigd te Handelsweg 20, 8152 BN Lemelerveld verder aangeduid met de handelsnaam Windbreekdoek.nl
 2. De koper van producten zal verder worden aangeduid als ‘koper’
 3. De producten die verkrijgbaar zijn via Windbreekdoek.nl worden aangeduid als ‘producten’
 4. Op alle producten op Windbreekdoek.nl zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing
 5. Naast deze algemene voorwaarden kan Windbreekdoek.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op het soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden
 6. De hierin vermelde voorwaarden gelden te allen tijden boven die van de koper, ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van Windbreekdoek.nl
 7. Deze voorwaarden betreffen enkel bestellingen geplaatst bij Windbreekdoek.nl

Orders/bestellingen

 1. Een overeenkomst komt tot stand door het bestellen via de webwinkel op Windbreekdoek.nl. De koper ontvangt van Windbreekdoek.nl de orderbevestiging middels een e-mail. Heeft u deze niet binnen 24 uur ontvangen en staat deze ook niet in uw ongewenste mail? Neem dan contact op via info@windbreekdoek.nl
 2. Windbreekdoek.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen en/of opdrachten niet te accepteren

Prijzen

 1. Alle prijzen van Windbreekdoek.nl zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden vermeld in de bestelorder. De verzendkosten worden niet in rekening gebracht wanneer vermeld staat dat de verzending gratis zal plaatsvinden
 2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op Windbreekdoek.nl. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Windbreekdoek.nl heeft het recht om, voorafgaand aan de levering, de koper te informeren wanneer dit het geval is
 3. De producten van Windbreekdoek.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum waarop de order wordt geplaatst

Afbeeldingen

 1. Afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, et cetera op de website van Windbreekdoek.nl zijn met zorg gemaakt. Naar aanleiding van de afbeeldingen kan geen schadevergoeding of ontbinding van de order plaatsvinden
 2. Alle foto’s en afbeeldingen op Windbreekdoek.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Windbreekdoek.nl. Kopiëren mag niet zonder toestemming.

Betaling

 1. Uw bestelling wordt in behandeling genomen nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Betaling kan uitsluitend via iDeal.

Verzending

 1. De producten worden verzonden voor risico van Windbreekdoek.nl, tenzij anders overeengekomen. Het risico van verlies of beschadiging van het product dat onderdeel is van de overeenkomst, gaat over op de koper op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van de koper aan te wijzen derden wordt gebracht.
 2. Windbreekdoek.nl zal bestellingen naar eigen inzicht zo efficiënt mogelijk verzenden.
 3. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten op kosten van de koper opgeslagen.
 4. Als de koper bij aflevering de producten weigert deze in ontvangst te nemen, worden deze voor rekening van de koper teruggestuurd naar Windbreekdoek.nl.
 5. Wanneer de koper de producten geweigerd heeft of deze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de op te geven opslagplaats, heeft Windbreekdoek.nl het recht een factuur te sturen voor de door Windbreekdoek.nl gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en de administratiekosten. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom.

Levering

 1. Levering van losse onderdelen vindt plaats binnen 5 tot 10 werkdagen, mits deze voorradig zijn. Overige producten zoals roldoek, vouwdoek en windbreekdoek met tourniquets zullen worden geleverd binnen de afgesproken levertijd.
 2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

Garantie

 1. Windbreekdoek.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar, naar beste weten en kunnen, verleende diensten en voor deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Op de geleverde producten wordt de garantie van de leverancier overgenomen.
 3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtenomschrijving en dient deze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren aan Windbreekdoek.nl. Dit mag door middel van verzending of directe aflevering aan het verkoopadres van Windbreekdoek.nl.
 4. Mochten de defecten/gebreken veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor rekening van de koper.
 5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepaling indien:
  1. De koper de producten heeft verwaarloosd;
  2. De koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht;
  3. Door onoordeelkundig gebruik, beschadiging door inwerken van vocht of door anders dan externe oorzaken en/of onheilen;
  4. Producten niet op de juiste wijze zijn gemonteerd en/of onderhouden;
  5. De koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;

Naast deze garantiebepalingen blijven de wettelijk geldende garantiebepalingen van kracht.

Recht van retour

 1. De koper heeft het recht door Windbreekdoek.nl geleverde artikelen binnen 8 werkdagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur.
 2. Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Windbreekdoek.nl de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
 3. Wanneer de door Windbreekdoek.nl afgeleverde artikelen niet binnen de ‘zichttermijn’ van 8 werkdagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
 4. Van het retourrecht zijn uitgesloten:
  1. Maatwerk: u bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de maten. Heeft u een klacht na ontvangst? Dan zal er in overleg naar een passende oplossing worden gezocht. Op maat gemaakte artikelen kunnen niet geruild worden.
  2. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn en tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de koper.
  3. Artikelen specifiek voor de koper ingekocht en niet zijnde regulier assortiment.

Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Windbreekdoek.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage of verkeerd gebruik.
 2. Windbreekdoek.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (de)montage kosten die men maakt voor het (de)monteren van producten.

Overmacht

 1. Indien Windbreekdoek.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen, wordt nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van deze overmacht.
 2. Indien de overmacht minimaal 2 maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk, geheel of ongeheel, te ontbinden, voor zover de situatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade)vergoeding. Ook niet wanneer Windbreekdoek.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel moet hebben.
 4. Windbreekdoek.nl zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Arbritrage

 1. Voor rechtszaken is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen tussen de koper en Windbreekdoek.nl zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.
Windbreekdoek.nl

Windbreekdoek.nl